top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

INTERPRETATIE

In de Algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

- Lid betekent elke vrouw die een registratieformulier heeft ondertekend.

- Registratieformulier betekent het registratie- en aanvraagformulier ondertekend door elk lid.

- Eden betekent de fysieke HIPS-locatie zoals gepubliceerd op onze website.

- HIPS betekent Greet Clerckx en Liesbet Deleersnijder

- Website betekent www.hipsdance.com

De algemene voorwaarden zijn opgenomen in het registratieformulier en online boekingssysteem.

HIPS behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden aan te passen, te wijzigen of in te trekken.

Dergelijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en bindend zijn voor leden.

De Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

LIDMAATSCHAP

Wanneer een persoon een registratieformulier heeft ondertekend wordt zij lid van HIPS. 

HIPS beslist over de goedkeuring van een lidmaatschapsaanvraag.

HIPS behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van bepaalde leden in te trekken, op te schorten of verlenging van een abonnement te weigeren.

Elk lid wiens gedrag onredelijk wordt geacht en waarvan HIPS van mening is dat het gedrag schadelijk is voor HIPS of haar leden of elk lid dat zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden, kan uitgesloten worden. Elk uitgesloten lid verliest alle voorrechten op lidmaatschap en heeft geen recht op enige terugbetaling.

HIPS kan van tijd tot tijd promotionele introductie-aanbiedingen plaatsen. Deze aanbiedingen zijn exclusief voor niet geregistreerde leden en dus voor nieuwe studenten en zijn voor éénmalig gebruik.

OPENINGSUREN HIPS

HIPS is geopend tenzij anders wordt aangekondigd.

Het lessenrooster en de lessen kunnen van tijd tot tijd variëren. Lestijden worden gepubliceerd via sociale media. 

EDEN is 15 minuten voor en na de les geopend.

HIPS opereert binnen de opgegeven uren in het lesrooster. Beschikbaarheid buiten de openingstijden is op aanvraag.

BETAALVOORWAARDEN

Details van de kost per les en abonnementen zijn beschikbaar op www.hipsdance.com.

Onder voorbehoud van elk wettelijk annuleringsrecht, worden betalingen voor lessen, maandelijks abonnementsgelden en jaarlijkse betalingen niet terugbetaald, tenzij anders vermeld in de Algemene voorwaarden.

Workshops, evenementen en privélessen worden niet terugbetaald. Als je annuleert met een minimum van 7 dagen voorafgaand aan de workshopdatum als gevolg van onvoorziene omstandigheden of een medische noodgeval, krijg je een credit voor een andere workshop, evenement of privéles. 

BESTENDIGE OPDRACHT EN MINIMALE ABONNEMENTSPERIODE

De bepalingen van deze clausule  zijn alleen van toepassing op leden die zijn geabonneerd op een abonnement van HIPS en gaan akkoord dat dit abonnement maandelijks via een bestendige opdracht betaald wordt.

De leden worden van tevoren via sociale media in kennis gesteld van elke verhoging van hun abonnement.

Een lid kan zijn abonnement op elk moment opzeggen via het Blossomsysteem.

 

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico van de leden meegebracht naar EDEN. HIPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

BOEKINGEN EN ANNULERING

Annulering: je annuleert je les voor aanvang als je niet kan komen, hierdoor kunnen leden op de wachtlijst worden gecontacteerd om deel te nemen aan de klas.

‘No Show’: Wie niet opdaagt en toch is ingeschreven voor een les, wordt hierover aangesproken.

Onze online boekingsfaciliteiten en regels zijn als volgt:

- Lessen kunnen tot 30 dagen van tevoren online worden geboekt.

- Alle studenten met online boekingen moeten zich minstens 10 minuten voor aanvang van de les aanmelden.

- Als de lessen hun online reserveringscapaciteit hebben bereikt, kunt u uzelf op de wachtlijst plaatsen.

- Als u op de wachtlijst staat, krijgt u automatisch een plaats in de klas toegewezen, als er een plek vrijkomt. 

- Ons reserveringssysteem stuurt u een e-mail.

- Er worden geen kosten voor no-show in rekening gebracht als je vanaf een wachtlijst aan de klas wordt toegevoegd en je annuleert niet.

FITNESS & GEZONDHEID

Leden wordt geadviseerd geen zware lichamelijke activiteiten te ondernemen zonder eerst een arts te raadplegen als ze zich zorgen maken over hun fysieke toestand. HIPS behoudt zich het recht voor om toegang weigeren aan een lid als, naar eigen goeddunken, ze van mening is dat de gezondheid van de betrokken persoon in gevaar kan worden gebracht door het deelnemen aan HIPS.

Leden met de volgende aandoening (en) mogen de les niet bijwonen: hartafwijkingen en ernstig aandoeningen die de bloeddruk (druk) beïnvloeden.

Leden dienen ten allen tijde de instructies van de docent op te volgen.

KLEDIJ & SCHOENEN

Leden wordt verzocht kledij te dragen die geschikt is voor de beoefening van de lessen van HIPS.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Leden dienen ten allen tijde de HIPS richtlijnen in acht te nemen en worden verzocht alle redelijke richtlijnen van HIPS op te volgen zodat een  vlotte werking van HIPS kan zorgen voor het comfort van alle leden.

Leden zijn verplicht om HIPS schriftelijk op de hoogte te stellen van elke adreswijziging of e-mail of contactnummer. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving wordt aangenomen dat alle communicatie is gebeurd naar het laatste adres dat aan HIPS is meegedeeld.

HIPS behoudt zich het recht voor om de toegang tot EDEN te weigeren.

HIPS communiceert via sociale media met haar leden. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HIPS kan niet verantwoordelijk worden gehouden dat een bepaalde service of apparatuur niet beschikbaar is om welke reden dan ook. HIPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de soorten faciliteiten, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om ervoor te zorgen dat hij in staat is een routine te ondergaan van oefeningen van een programma dat ze volgen of lessen die ze bijwonen. Leden aanvaarden het risico van letsel door het uitvoeren van oefeningen en wordt geadviseerd om vooraf hun arts te raadplegen om een programma of klas te beginnen. 

HIPS is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen of letsel van leden tijdens hun aanwezigheid in EDEN en tijdens de les.

WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN

De informatie die op www.hipsdance.com wordt gepubliceerd kan per uitzondering verkeerde informatie bevatten. Er wordt geen garantie gegeven op de juistheid of volledigheid van de informatie.

Houd er rekening mee dat de informatie op www.hipsdance.com van tijd tot tijd kan wijzigen.

U wordt geadviseerd om uw eigen viruscontroles & uit te voeren implementeer in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen. HIPS sluit alle aansprakelijkheid uit voor besmetting of schade veroorzaakt door een virus of elektronische overdracht.

bottom of page